Grafte uit ABO
Graves from ABW

Lichtenburg Begraafplaas:
Lichtenburg Graveyard:

Grafte gedateer uit die Anglo-Boereoorlog (buiten Britse oorloggrafte)
Graves from the Anglo Boer War (except for British wargraves)

Grafskrif Nota
Adaan
Gesneuwel 28 Nov.1899
Modderrivier
Langs sy vader, Genl.De la Rey, se graf.
A.J.C. de la Rey
Geb.3den Oct.1879
Gewond 25sten August.1900
Overl.28sten August.1900
Op Sterfbed gezongen:
Gesang 93 vrs.1
Jesus, zie ons saam Hier
Neef van genl. De la Rey.

Leiklip-grafsteen gebreek.

TER
Gedachtenis
van
Myne
Teeder geliefde echtgenoote
Alletta Elizabeth Anderhold
(Geb.Delport)
Geb.20sten Sepr.1888
Ove. 18den Febi 1902
"Kostelyk is in die oogen des Heeren"
De dood zyner "gunstgenoten"
Aan kant van bogenoemde grafsteen:

Alsook
van Myne dochter
Lucia May
Geb.20 Sept.1901
Ove.23 June.1902
Marmerkruis
Christina Wilhelmina van den Berg gebore Swanepoel
6 Mei 1860 - 4 Maart 1901 tydens beleering van Lichtenburg

Kosie
6 Aug 1899 - 26 Junie 1900

Annatjie
22 Feb.1901 - 20 Maart 1901

Vrou van David Jacobs Swanepoel (7 Jun 1854 - 10 Aug 1944)
Ter Gedachtenis
aan
Maria Elizabeth Niemann,
(Geb. Stuart)
Geb.13 Maart 1847
Gest. 16 Sept. 1900
Gez.182.3
"Vrome Vroeg Gestorven Vriendin"
Ter Gedachtenis aan
my geliefde eggenoot
Komdt.P.J.Lemmer
'n Dappere Held in die Tweede Vryheidsoorlog
1899-1902
Gewond te Koedoesrand
13 Mei 1900
oorl.5 Julie 1900

Sy laaste woorde was:
Stry vir Vryheid en Reg
Openb.14:13

Opgerig deur die S.B.G.K. S.A.V.F. en P.B.G.K.

In loving Memory of
Christian Barkley
Born 26 Dec.1866
Died 30 Sep.1900
Do not ask if we miss him,
There is such a vacant place,
Can we e'er forget that foorstep,
Or that dear familiar face.

T.M.W.
P.O.B.2419 J'burg

Hier rus ons
liewe Moeder
Hester Elizabeth Moller
Geb. Neethling
Geb. 18 Aug. 1861
Oorl. 13 April 1901
Ges. 21:4"