Groot trek monumente

Monumente, Museums en Standbeelde

www.boerafrikana.com: Tuisblad > Monumente, Museums, Standbeelde

MONUMENTE (gedenktekens)

MUSEUMS (geboue)

STANDBEELDE (persone)

Transvaal

Pretoria - Voortrekkermonument

Pretoria - Manie Maritz

Vereniging - Vredesmonument

Pretoria - H. P. N. Pretorius (Weermaghoofkwartier)

Verwoerdburg - Hans van Rensburg

Daleside (Alberton/Vereniging)- Japie Greyling

Heidelberg - A G Visser

Heidelberg - Die Transvaalse Driemanskap

Johannesburg - Ierse Monument

Johannesburg - Jan F. E. Celliers

Johannesburg - Johannes van der Walt

Krugersdorp - Paardekraal

Gatsrand (Potchefstroom)- Danie Theron

Koster - Republiekmonument

Nooitgedacht - Jopie Fourie

Sabie - Long Tom Gedenkteken

Belfast - Berg-en-Dalmonument

Volksrust - Majuba

 

Pretoria - Willem Prinsloo

Pretoria - Klapperkopfort / Fort Schanskop

Pretoria - Paul Kruger huis

Pretoria - Anton van Wouw huis

Pretoria - Jan Smuts huis

Pretoria - Pierneef huis

Pretoria - Die Staatsmodelchool

Pretoria - Melrose House

Potchefstroom - Gereformeerde Kerk

Potchefstroom - Hederduits Hervormde Kerk

Rustenburg - Boekenhoutfontein

Pretoria - Ou Raadsaal (suidekant van Kerkplein)

Pretoria - Engelenberghuis (Arcadia)

Pretoria - Willem Prinsloo-landboumuseum

Pretoria - Pioniershuise (Silverton)

Lydenburg - Historiese Lydenburg

 

Pretoria - Paul Kruger

Pretoria - Andries Pretorius (voor Stadsaal)

Pretoria - Louis Botha (Uniegeboue)

Pretoria - M.W. Pretorius (voor Stadsaal)

Pretoria - J. G. Strijdom

Pretoria - T. F. Burgers (Burgerspark)

Pretoria - Piet Joubert (Fort Schanskop)

Pretoria - N. P. van Wyk Louw (Engelenberghuis)

Potgietersrus - Piet Potgieter

Potchefstroom - Die Totiusbeeld en -suilegroep

Makwassie - C. F. Beyers

Lichtenburg - J. H. de la Rey

Zeerust - Andries Potgieter

Rustenburg - Versoeningsgroep

Rustenburg - Paul Kruger

Krugershek - Paul Kruger

Oranje Vrystaat

Bloemfontein - J. D. Kestell (vader Kestell)

Bloemfontein - Die Nasionale Vrouemonument

Bloemfontein - Beeldegroep by die Vrouemonument

Bloemfontein - Die beeldetuin van die NALN

Heilbron - Vegkop

Koppies - Emily Hobhouse

Ladybrand - Antjie Scheepers

Philippolis - Tobie Muller

Reddersburg - Genl C. R. De Wet

Welkom - Taalmonument

Wepener - Louw Wepener

Winburg - Die Voortrekkermonument

Bloemfontein - Raadsaal

Bloemfontein - Die Ou Presidensie

Bloemfontein - Onze Rust

Bloemfontein - Nasionale Afrikkanse Letterkundige Museum en Navorsingssentrum

Bloemfontein - J. H. Brand

Bloemfontein - M. T. Steyn

Bloemfontein - C. R. de Wet

Bloemfontein - J. B. M. Hertzog

Bloemfontein - H. F. Verwoerd

Kroonstad - Sarel Cellier (voor stadsaal)

Natal

Babanango - Piet Retief se graf

Chieveley - Bloukrans

Dundee - Bloedrivier

Durban - C. R. Swart

Ladysmith - Burgergedenkteken op die Platrand

Ladysmith - Spioenkop

Vryheid - Die Niewe Republiek-bakens

Retiefklip

 

Melmoth - Die Kerk by Dingaanstad

Pietermaritzburg - Die Geloftekerk

Pietermaritzburg - Piet Retief

Pietermaritzburg - Gert Maritz

Harrismith - Kaalvoetvrou

Kaapprovinsie

Alexandria - Karel Landman

Burgersdorp - Eerste Afrikaanse Taalmonument

Darling - Hildebrandmonument

Franschhoek - Die Franse Hugenote

Graaff Reinet - Gideon Scheepers

Grahamstad - Bybelmonument

Kimberley - Magersfontein

Oos Londen - Genootskap van Regte Afrikaners

Paarl - Taalmonument

Port Elizabeth - Retiefmonument

Kaapstad - Die Kasteel

Kaapstad - Groot Constantia

Kaapstad - De Posthuys

Kaapstad - Koopmans-De Wet Huis

Kaapstad - Groote Kerk

Stellenbosch - Die Koetsiershuis

Stellenbosch - Die Kweekskool

Paarl - Strooidakkerk

Paarl - Taalbakens

Swellendam - Die Drosdy

Oudtshoorn - Arbeidsgenot (C. J. Langehoven)

Graaff Reinet - Andries Pretorius

Kaapstad - Jan van Riebeeck

Kaapstad - Maria Van Riebeeck

Kaapstad - J. H. Hofmeyr (Onze Jan)

Kaapstad - J. C. Smuts

Stellenbosch - Ds. J. H. Neethling

Stellenbosch - Jan Marais

Stellenbosch - D. F. Malan

Ander

Maputo - Die Louis Tregardt-gedenktuin

Kruger huis Nederland

South African house London

Deville Wood monument

Rustenburg - Voortrekkervrou  
bo-aan bladsy
Hoofblad