Suid Afrikaanse geskiedenis

Geskiedenis

www.boerafrikana.com: Tuisblad > Geskiedenis
Pre-historiese Suid-Afrikaanse geskiedenis Argeologiese opgrawings dui daarop dat die "moderne" mens meer as 50 000 jaar gelede reeds in die teenswoordige Suid-Afrika aanwesig was. Die landstreek is moontlik nagenoeg 30 000 jaar gelede die eerste keer deur San-groepe (Boesmans) beset.

Die jongste argeologiese navorsing dui daarop dat die voorvaders van die Suider-Afrikaanse swartmense landbouers was wat van verder noord op die vasteland gekom het. Van nagenoeg die eerste of tweede eeu nC het hulle hulle in klein gemeenskappe langs die kus van die teenswoordige KwaZulu-Natal gevestig. Hulle sou later opwaarts versprei in die riviervalleie van die streek en nog later tot in die hoërliggende graslande.

Die eerste Europeërs

 

Vroee ontdekkers en seevaarders ontdek die seeroete na Indie. Portugese seevaarders Vasco De Gama gaan aan land in 1480.

Spaanse seevaarders ......

Die Oos Indiese Kompanje, 'n private besigheidsonderneming vanuit Nederland, stig 'n basis on hul skepe van vars voedsel te voorsien.

Die eerste Europeërs wat hulle hier gevestig het, kom in 1652 onder leiding van die Nederlandse kommandeur Jan van Riebeeck na die Kaap. Die handels nedersetting word beman met kontrak landbouers om voedsel te voorsien. Nadat hulle hul kontrak voltooi het, bly hulle agter in die Kaap as vry burgers en boer vir hul eie gewin. Die woord "Boer" is Nederlands vir landbouer. Die Vryburgers is boere van nering en as groepering onstaan die saan van 'n nuwe volk - Die Boere van Suid Afrika. Die Afrikanerbevolking ("Boere") ontwikkel daarna grotendeels uit nasate van Nederlandse, Duitse en Franse immigrante.

Brittanje beset die Kaap in 1806 en baie Britse immigrante kom in 1820 na Suid-Afrika.

In die middel-1820's heers Shaka, grondlegger van die Zoeloevolk, reeds oor 100 000 mense en het hy ’n leër van 40 000 manskappe. Talle misnoegde Boere trek van 1836 af noordwaarts onder die Britse gesag uit (die "Groot Trek") en stig hul eie republieke in die noorde: die Oranje-Vrijstaat en Zuid-Afrikaansche Republiek of Transvaal. Daar is verskillende botsings tussen die Boere en die swart volkere, ook die Zoeloes onder aanvoering van Shaka se moordenaar, Dingane.

Die ontdekking van diamante (1867) en goud (1886) in die noorde lei tot ’n toestroming van Europeërs, maar intensifiseer die onderwerping van die swartmense. Die Boere verset hulle teen Britse pogings om hul onafhanklikheid van hulle weg te neem, dog hulle word in die Anglo-Boereoorlog (1899-1902) verslaan.

Unie van Suid-Afrika

In 1910 verenig die Kaapkolonie, Natal, die Oranjerivierkolonie en Transvaal om die Unie van Suid-Afrika te vorm -- ’n dominium of susterstaat van Brittanje in die Britse Gemenebes.

Etlike honderde lede van Suid-Afrika se opgeleide swart elite stig in 1912 ’n nasionale organisasie om teen rassediskriminasie beswaar te maak en vir gelyke behandeling voor die reg te vra. Dit word die South African Native National Congress genoem, wat in 1923 tot die African National Congress (ANC) hernoem word.

In 1914 tree Suid-Afrika, te midde van groot kritiek binnelands, aan die kant van Brittanje toe tot die Eerste Wêreldoorlog. Rebellerende Afrikaners word vasgevat

Vrese by blanke mynwerkers dat hul werk aan swartmense gegee kan word, lei in 1922 tot ’n mynwerkersopstand in Johannesburg, maar dit word deur 20 000 troepe met artillerie, tenks en bomwerpers onderdruk.

Met die aanvaarding in 1931 van die Statuut van Westminster deur die Britse parlement word die volle gelykheid van Brittanje en die dominiums, dus ook Suid-Afrika, erken en word die Statebond, ’n vereniging van onafhanklike state, gestig.

Tydens die Groot Depressie bevind ’n kommissie in 1931 dat byna ’n derde van die Afrikaners armlastig is, terwyl min Engelssprekende blankes onder die broodlyn lewe. Dit lei tot ’n (uiteindelik geslaagde) veldtog vir die ekonomiese bemagtiging van die Afrikaner -- én sy politieke dominansie.

In die Tweede Wêreldoorlog is daar groot verdeeldheid tussen Engelssprekendes en baie Afrikaners, veral toe Suid-Afrika troepe stuur om aan die Britse kant teen Duitsland in Noord-Afrika en Europa te veg. Reeds in 1938 het Afrikaners die Ossewabrandwag gestig, ’n paramilitêre organisasie wat ten doel sou hê om "vaderlandsliefde" in te skerp. Tydens die oorlog word etlike duisende lede van die Ossewabrandwag weens beweerde ondermynende bedrywighede geïnterneer -- ook John Vorster, ’n toekomstige eerste minister.

Die sogenaamde Herenigde Nasionale Party (HNP) wen in 1948 die verkiesing in Suid-Afrika. Hoewel ’n groot kloof tussen die lewenswyses van swart en wit van meet af in Suid-Afrika bestaan het, word dit deur die Nasionaliste in die beleid van afsonderlike ontwikkeling ("apartheid") gereglimenteer. Tot huwelike tussen blank en gekleurd word verbied en selfs seksuele verhoudings tussen rassegroepe. Apartheid word egter oor die volgende aantal dekades ál meer deur die wêreldgemeenskap veroordeel. Die HNP word tot die Nasionale Party (NP) hernoem en sou in Suid-Afrika regeer tot 1994.

Daar is aanvanklik ’n opwellende verset in swart geledere. In Maart 1960 brand die polisie los op swart mans, vroue en kinders wat in Sharpeville betoog teen die nuwe paswette wat die bewegings van swartmense beperk. Altesaam 69 betogers word doodgeskiet. Die ANC word in April verbied, maar daarna word ’n ondergrondse militêre vleuel gevorm.

Republiek van Suid-Afrika

In Oktober 1960 besluit die Unie se stemgeregtigdes, almal blankes, dat Suid-Afrika ’n republiek moet word en op 31 Mei 1961 word die land amptelik die Republiek van Suid-Afrika. Die land onttrek hom ook uit die Statebond.

Maar in die tweede helfte van die twintigste eeu waai die "winde van verandering" so fel oor Afrika dat die wêreldmening al hoe sterker teen kolonialisme draai. Feitlik met elke voormalige Europese kolonie wat onafhanklik word, verhewig die druk op Suid-Afrika om sy apartheidsbeleid te laat vaar en die stemreg aan al sy rasse te gee.

Die Nuwe Era

Die blanke regering van die Republiek swig in die begin van die laaste dekade van die twintigste eeu, veral toe die einde van die Koue Oorlog en die verbrokkeling van die eens magtige Sowjet-Unie die moontlikheid van ’n Kommunistiese oorname in Suid-Afrika laat vervaag. Die ANC word deur pres. F.W. de Klerk ontban en Nelson Mandela, ’n voorste ANC-gevangene, word in Februarie 1990 ná 27 jaar in die gevangenis vrygelaat.

Indringende samesprekings word hierna gevoer om ’n sterk nuwe grondwet uit te beitel. Die onderhandelinge dreig plek-plek om te ontspoor, maar die wedersydse besef dat daar geen vreedsame alternatief vir ’n onderhandelde ooreenkoms is nie, laat die onderhandelaars vasbyt. Uiteindelik is daar so minlike skikking dat die Nobelprys vir Vrede in 1993 saam aan Mandela en De Klerk toegeken word.

In April 1994 word die eerste vrye verkiesing in Suid-Afrika gehou. Ná meer as drie eeue van wit oorheersing word die beheer aan ’n regering van nasionale eenheid oorgedra. Suid-Afrika word ingedeel in nege provinsies, tans bekend as Gauteng, Limpopo, Mpumalanga, Noordwes, Vrystaat, KwaZulu-Natal, Wes-Kaap, Oos-Kaap en Noord-Kaap. Mandela word president en in Mei 1994 ingehuldig. Hy dra in 1999 die presidentskap aan Thabo Mbeki oor.

 

Text from http://www.saveyourheritage.com/history_of_south_africa.htm visited on 20 November 2010

South Africa.  Other than Germany probably the most misunderstood White country in the world.  A country that has now degenerated into anarchy.  Let's take an unbiased look at their noble history.

After the British decided against establishing a colony at the Cape of Good Hope, the Dutch realized it had strategic and economic importance.  On commission for the Dutch East India Trading Company (VOC) the merchant Jan van Riebeeck anchored in the bay at the foot of Table Mountain on April 6, 1652.  Remember, this was just a few years after the Dutch had established their colony in America!  The first settlement was Cape Town, which is still called the Mother City to this day.
  Jan van Riebeeck Frau van Riebeeck

Van Riebeeck had with him 82 men and 8 women, including his wife.  His job was to establish a base to provide the Company's ships with fresh groceries including meat and vegetables for their journey from Europe to Asia.

The first thing van Riebeek and his men did was erect the "Fort de Goede Hoop" for their protection.  Then they laid out a garden and started to grow fruit and vegetables.  They tried to obtain meat provisions through trade with the natives, the Khoikhoi.  They're a historical division of the Khoisan ethnic group, who were the native Black Africans of southwestern Africa, closely related to the Bushmen. They had lived in southern Africa since the 5th century AD and, at the time of the arrival of Riebeek and his men practiced extensive pastoral agriculture.
  "Old Cape" Khoikhoi Male

The relationship with the Khoikhoi wasn't friendly and the company authorities made deliberate attempts to restrict contact. Partly as a consequence, VOC employees found themselves faced with a labor shortage. To remedy this, they released a small number of Dutch from their contracts and permitted them to establish farms, with which they would supply the VOC settlement. This arrangement proved highly successful, producing abundant supplies of fruit, vegetables, wheat and wine; they also later raised livestock. The small initial group of free burghers, as these farmers were known, steadily increased in number and began to expand their farms further north and east into the territory of the Khoikhoi.

During the first winter 20 of Riebeeck's men died.  Yet the settlement started to flourish. The number of sailors who anchored at the Cape to stock up on milk, meat and vegetables grew steadily. The construction of a pier rendered the bay safer and even more attractive. Soon there were workshops to repair ships and a hospital for the ill.
  1683 painting of Table Bay by Smit

With the rapid development of the port the need for labor increased dramatically. Firstly slaves and politically banned people were imported from Indonesia (Java and Sumatra).  These slaves and their descendants, including the ones who intermarried with the Dutch, became known as the Cape Coloureds and Cape Malays.  Over time, the Khoisan, their European overseers, and the imported slaves mixed, with the offspring of these unions forming the basis for today's Colored population.

Soon Dutch Calvinists began arriving by the thousands. In 1688, a large group of French Huguenots who were fleeing religious persecution at home, settled at the Cape.  Also arriving were smaller numbers of Frisians, Germans, Flemish and Walloons.  This group made up what was to become the Trekboers that expanded and settled South Africa.  They spoke Afrikaans, a language derived from the 17th century Dutch.  Today Afrikaans is one of the official languages of South Africa but it is also spoken in Namibia, Botswana, Lesotho, and Swaziland.  There are significant groups in Argentina who speak Afrikaans and over 100,000 in Great Britain.   Those who speak Dutch and Afrikaans can easily understand each other.

Like their Khoikhoi counterparts, the Afrikaners, too, continued to expand into the rugged hinterlands of the north and east.  Many began to take up a semi-nomadic pastoralist lifestyle, in some ways not far removed from that of the Khoikhoi they displaced. In addition to its herds, a family might have a wagon, tent, Bible, and a few guns. As they became more settled, they would build a mud-walled cottage, frequently located, by choice, days of travel from the nearest European settlement. These were the first of the Trekboers (wandering Farmers, later shortened to Boers and then called Afrikaners), completely independent of official controls, extraordinarily self-sufficient, and isolated. Their harsh lifestyle produced individualists who were well acquainted with the land. Like many pioneers with Christian backgrounds, the burghers attempted to live their lives based on teachings from the Bible.

Trek Boer crossing the Karoo - 1898 painting Trek Boers on the Karoo Map of Trek Boer Expansion

Because the demand for agricultural land, especially pastures, grew continuously, the settlement steadily spread from Table Bay towards the north and north-east. The Khoikhoi, also called Hottentots, were forced to recede, although they strongly resisted the expansion of the Cape settlers. In 1659, a Khoikhoi uprising resulted in complete defeat, and they had to retreat to the north.

From the beginning of the 18th century the Cape settlers expanded their territory towards the north and the east. These settling movements were led by the Trek Boers who penetrated the hinterland looking for grazing land for their cattle.

The Trek Boers preferred the free and unrestricted life on their ox wagons and in tents to the more protected existence within the realms of town administration. The price they had to pay for their lifestyle was constant armed conflict with native peoples. First the Khoikhoi successfully resisted the conquest of their residential and grazing land.

And from the turn of the century it was the people of the Xhosa, living to the east, who stood up against the Trek Boers. Frequent skirmishes occurred, particularly in the Zuurveld in the east of the colony, to the boundary of the Great Fish River. In 1779, the first of the ferocious Xhosa wars broke out.

In the town communities the danger of a confrontation was also growing. Here the opposing parties were on one hand the citizens, aspiring to political autonomy, and on the other hand a weak, corrupt and almost bankrupt colonial administration. The townspeople demanded their independence from the colonial administration. In Swellendam and Graaff-Reinet, the first Republics were proclaimed, although they only existed for a short time.

The power struggle between citizens and administration ended with the landing of British ships at the Cape and the annexing of the colony to the United Kingdom in 1795.

THE GREAT TREK

The historical events in 19th century South Africa are marked by the "Groot Trek". Starting in 1835, more than 10,000 Boers, the Voortrekkers (Pioneers), left the Cape Colony with their families and went north and north-east. The reasons for this mass exodus were their economic problems, the threatening danger of conflict with the Xhosa, who settled on the other side of the Fish River, and primarily, discontent with the English colonial authorities who didn't provide sufficient protection and had forbidden the slave trade and postulated the equality of whites and non-whites

In the border area at the Fish River constant conflicts with the Xhosa occurred and the central government in Cape Town was neither willing nor able to give the Boers efficient military protection. Absolutely incomprehensible to the conservative Boer communities was the approach of the British colonial government towards the black inhabitants of the colony, who were held as slaves on most of the white farms. From 1833 on the slave trade was declared illegal and the "Emancipation Act" demanded that white masters set their slaves free, against payment of a small compensation by the state. The Voortrekkers felt that the British policy destroyed their traditional social order which was based on racial separation, and would undermine white predominance, which they saw as God's own will.

The Great Trek was organized in resistance to the politics of the Cape government. In 1835, the first groups set out. Under the leadership of Louis Trichardt and Hans van Rensburg, they opened up the north of today's Mpumalanga. Other groups, under the command of Andries Pretorius, Gert Maritz and Piet Retief followed. In the area around ThabaNchu in what would become the Orange Free State, a huge Boer camp of 5,000 Voortrekkers eventually gathered where the trekkers established a republic.  Following disagreements among their leadership, the various Voortrekker groups split apart.  While some headed north, most crossed the Drakensberg into Natal with the idea of establishing a republic there.

They thought they had found their promised land, vast tracts of apparently uninhabited grazing lands. There was space enough for their cattle to graze and their culture of anti-urban independence to flourish. Little did they know that what they found was disorganized bands of black refugees who had been pushed out of earlier lands. 

Since the Zulus controlled this territory, the Voortrekker leader Piet Retief, paid a visit to King Dingaan. Dingaan promised them land in payment for a favor. A neighboring tribe had stolen cattle from Dingaan and he wanted it back. Retief went to the neighboring tribe and bartered with the king who returned the cattle. After receiving the specified cattle, Dingaan invited Retief and his men into his kraal, where they were given all the land between the Zimvubu and Tugela rivers up to the Drakensberg. The treaty between the two men currently sits in a museum in The Netherlands. As a celebration, Dingaan invited Retief and all his men to come and drink Tswala (Traditional Zulu Beer) in his kraal. While drinking and being entertained by Zulu dancers, Dingaan cried out "Bulala amatakati" (Kill the wizards), as Dingaan couldn't conceive how it would be possible for Retief to obtain his cattle without using magic. Dingaan's men, having taken Retief's men by surprised, dragged the men to a hill "Hloma Mabuto" where, one by one, they were all slaughtered, leaving Retief for last so that he could watch. After the massacre, they went back to the encampment where Retief and his fellow farmers had left their wives, children and livestock. Taken by surprise 500 of the women, children and remaining farmers were also raped and slaughtered.  Those that managed to get away did so without many of their guns and animals. A missionary, Rev. Owen, had seen all of this take place and approached Dingaan in order to give the dead an appropriate burial. While the reverend and a helper of his were burying the dead and reading them their last rights, they happened to come across Retief's rucksack, still containing the treaty and a few personal belongings. 

 

Piet Retief, Boer leader killed by Zulus

Read a chilling first hand account of the slaughter at http://www.southafrica-travel.net/history/wood.htm.

The Voortrekkers, now worn out through the death of their second leader Gert Maritz, and through internal quarrels, were at the end of their power. Only their newly elected leader Andries Pretorius was successful in consolidating the group and preparing it for a retaliatory strike against the Zulu king. On December 16, 1838 the Zulus were completely defeated in the famous "Battle of Blood River". This enabled the founding of the first short-lived Boer Republic in Natal, with Pietermaritzburg as its capital. By 1842, British troops occupied Port Natal, today's Durban, and annexed the hinterland as a Crown Colony. The Voortrekkers retreated behind the Drakensberg.

THE BATTLE of BLOOD RIVER

After the Voortrekkers had failed to negotiate with the Zulus the secession of land for settling and grazing, and had endured a number of catastrophic assaults, they assembled at the Ncome River for a decisive battle. On December 16, 1838, 464 Boers under the command of Andries Pretorius defeated more than 10,000 Zulu warriors. There was so much bloodshed that the Ncome River reportedly ran red.  Hence the name, blood river.  The deeply religious Boers did not ascribe the military victory to their technically superior armaments, but interpreted it primarily as a sign of God. Before the battle, they had prayed and made a vow that if God would grant them victory over the Zulus, they would commemorate the event annually. With that battle behind them, they believed even more strongly that white predominance over blacks is God's own will.

The monument at the Blood River, a fort of cast-bronze wagons, brings to life the terrible events of 1838, which meant the beginning of the end of the Zulu Kingdom. This monument stood alone for many years as a reminder exclusively of the heroism of the white settlers, who suffered no fatalities at Blood River on that day.

 

Bronze cast wagon monument at Blood River

The White Boers, vastly outnumber 464 to 10,000 Zulu warriors, won a decisive victory on December 16, 1838.

Not one Boer died.  3000 Zulu Warriors died

Painting of the Battle of Blood River

Andries Pretorius


Finally, in December 1998, a memorial for the 3,000 Zulu soldiers who died in the battle, was inaugurated by Zulu Chief Mangosuthu Buthelezi across the river from the Afrikaner monument. The historic anniversary of the 'Day of the Vow' has been renamed 'Reconciliation Day' in the New South Africa.

NATAL

The Portuguese sailor Vasco da Gama reached the bay of today’s Durban on Christmas Day 1497. He named it "Rio de Natal", Christmas River. From that time on, the bay was a frequent port-of-call for sailors and merchants, but not until 1823 did a real settlement start to develop. In 1835, Port Natal was renamed Durban after the then Governor of the Cape Colony, Sir Benjamin Durban. Life in the small harbor town was very precarious. The Zulus regarded Natal as their own territory and merely tolerated the white settlers, because the port was useful to them as a trading post.

When the Voortrekkers came to Natal in 1836, and fierce battles with the Zulus were on the daily agenda, Durban was also frequently threatened by attacks. After the defeat of the Zulus in the Battle of Blood River, there was peace for a while, but soon the British and the Voortrekkers started to fight for supremacy over Natal. Ultimately, the bitter conflicts were decided in favor of the British. In 1844, Natal became a Crown Colony and the Voortrekkers retreated.

In 1879, the British laid claims on the whole of Zululand and gave Zulu King Cetshwayo a practically unacceptable ultimatum. In the resulting Anglo-Zulu War, the British initially suffered a high number of casualties. The battle at the Isandlwana Mountain on 22 January, 1879 was particularly disastrous. About 20,000 Zulu soldiers overran the British army camp. Despite their superior armament, the British could not cope with the power of the attack. Many just covered their faces with their hands waiting to be stabbed through, others crept into their tents or tried to run away. Within a few hours, almost 2,000 soldiers were savagely killed. At first this victory for the Zulu King shocked and petrified the British. However, England decided to send more troops and the Anglo-Zulu War continued with heavy loss of lives, until it ended in victory for the British in 1887. KwaZulu was annexed by Natal. The northern border is the Tugela River.
 

Battle of Isandlwana

Painting by Charles Fripp

THE BOER REPUBLICS

The Boers meanwhile persevered with their search for land and freedom, ultimately establishing themselves in various Boer Republics, the Transvaal or South African Republic and the Orange Free State.  For a while it seemed that these republics would develop into stable states, despite having thinly-spread populations of fiercely independent Boers, no industry, and minimal agriculture. Then the discovery of diamonds near Kimberley in 1869 changed everything and turned the Boers' world on its head. The first diamonds came from land belonging to the Griqua, but to which both the Transvaal and Orange Free State laid claim. Britain quickly stepped in and resolved the issue by annexing the area for itself.

The discovery of the Kimberley diamond mines unleashed a flood of European and black laborers into the area. Towns sprang up in which the inhabitants ignored the separation of whites and blacks.  The Boers expressed anger that their impoverished republics had missed out on the economic benefits of the mines.

ANGLO-BOER WARS

After the Voortrekkers were defeated by the British in Natal in 1842, the Great Trek moved on further north-east and eventually the trekkers settled north and south of the Vaal river. First, they formed the independent Transvaal to the north, which would later become the South African Republic.

In the meantime, the Cape Colony had spread further and all the land between the Vaal and Orange rivers was declared British territory in 1848. The English, however, had not taken into account the strong resistance of the Boers who had already settled there. Because the area was economically of little interest to them, they soon gave it up again. On the 23rd of February 1854, the contract of Bloemfontein was signed, which led to the foundation of the Orange Free State. The "Oranje Vrystaat" developed into a politically and economically successful republic. But this positive process was overshadowed by various negative events in the second Boer state, the South African Republic in Transvaal (today Mpumalanga). By now British sentiment was in favored of amalgamating their own colonies and the Boer republics into one union, with the primary purpose of gaining possession of the Transvaal gold mines.

Long-standing Boer resentment turned into full-blown rebellion in the Transvaal (under British control from 1877), and the first Anglo-Boer War, known to Afrikaners as the "War of Independence", broke out in 1880. The conflict ended almost as soon as it began with a crushing Boer victory at Battle of Majuba Hill February 27, 1881.  The republic regained its independence as the Zuid-Afrikaansche Republiek ("South African Republic"), or ZAR.  Paul Kruger, one of the leaders of the uprising, became President of the ZAR in 1883. Meanwhile, the British, who viewed their defeat at Majuba as an aberration, forged ahead with their desire to federate the Southern African colonies and republics. They saw this as the best way to come to terms with the fact of a white Afrikaner majority, as well as to promote their larger strategic interests in the area.

In 1879 Zululand came under British control. Then in 1886 an Australian prospector discovered gold in the Witwatersrand, accelerating the federation process and dealing the Boers yet another blow.  The population of Johannesburg exploded to around 100,000 by the mid 1890s and the ZAR suddenly found itself hosting thousands of uitlanders, outside migrants, both black and white, with the Boers squeezed to the sidelines. The influx of Black labor in particular worried the Boers, many of whom suffered economic hardship and resented the foreign wage-earners.

The enormous wealth of the mines, largely controlled by European "Randlords", outside entrepreneurs, soon became irresistible for the British. In 1895, a group of renegades led by Captain Leander Starr Jameson entered the ZAR with the intention of sparking an uprising on the Witwatersrand and installing a British administration. This incursion became known as the Jameson Raid. The scheme ended in fiasco, but it seemed obvious to Kruger that it had at least the tacit approval of the Cape Colony government, and that his republic faced danger. He reacted by forming an alliance with Orange Free State.

The British Premier of the Cape Colony, Sir Cecil Rhodes, tried to achieve union with the Boers but failed.  The situation peaked in 1899 when the British demanded voting rights for the 60,000 foreign whites on the Witwatersrand.  Kruger rejected the British demand and called for the withdrawal of British troops from the ZAR's borders. When the British refused, Kruger declared war.  The war was between the two Boer Republics of The Orange Free State and the South African Republic and the two British colonies of Cape and Natal.  This Second Anglo-Boer War lasted longer than the first, and the British preparedness surpassed that of Majuba Hill. By June 1900, Pretoria, the last of the major Boer towns, had surrendered.

 

Paul Kruger

 

Sir Cecil Rhodes

British Soldiers during the Anglo-Boer War

The "Boer War" lasted three years. On the side of the Afrikaners there were 52,000 soldiers fighting against a contingent of 450,000 men under British command. The Afrikaners did initially achieve some spectacular successes, but very soon the tables turned. On March 13, 1900 Bloemfontein was occupied and on the 24th of May, the Orange Free State was declared British territory. Shortly afterwards Johannesburg and Pretoria fell, and on the 1st of September, Transvaal was annexed as a British colony.

Yet they underestimated Boer resistance and independence.  Boer "bittereinders", those willing to fight to the "bitter end", continued for two more years with guerrilla-style battles.  The British, under General Lord Kitchener responded with unequalled severity and brutality using scorched earth tactics. The Boer commandos were hunted systematically, the fields devastated, the harvests destroyed. The women and children, who were left destitute and homeless, were kept under horrific conditions in huge concentration camps. In total, more than 27,000 women and children died from famine, exhaustion and disease.  This was 15 percent of the Boer population.

Lizzie van Zyl

British concentration camp

 

Afrikaner women and children

British concentration camp

 


Eventually the Boers realized that any further resistance would demand more senseless sacrifices, and peace negotiations began.  On May 31, 1902 a superficial peace came with the signing of the Treaty of Vereeniging. Under its terms, the Boer republics acknowledged British sovereignty, while the British in turn committed themselves to reconstruction of the areas under their control.

 

Afrikaner soldiers in the Boer War

 

Boer prisoners of war

UNION OF SOUTH AFRICA

During the immediate post-war years the British focused their attention on rebuilding the country, in particular the mining industry. By 1907 the mines of the Witwatersrand produced almost one-third of the world's annual gold production. But the peace brought by the treaty remained fragile and challenged on all sides. The Afrikaners found themselves in the ignominious position of poor farmers in a country where big mining ventures and foreign capital rendered them irrelevant. Britain's unsuccessful attempts to anglicize them, and to impose English as the official language in schools and the workplace particularly incensed them. Partly as a backlash to this, the Boers came to see Afrikaans as the volkstaal ("people's language") and as a symbol of Afrikaner nationhood. Several nationalist organizations sprang up.

The British moved ahead with their plans for union. After several years of negotiations, the South Africa Act of 1909 brought the colonies and republics - Cape Colony, Natal, Transvaal, and Orange Free State - together as the Union of South Africa. Under the provisions of the act, the Union remained British territory, but with home-rule for Afrikaners.

English and Dutch became the official languages. Afrikaans did not gain recognition as an official language until 1925. Despite a major campaign by Blacks and Coloreds, the voter franchise remained as in the pre-Union republics and colonies, and only whites could gain election to parliament.

Most significantly, the new Union of South Africa gained international respect with British Dominion status putting it on par with three other important British dominions and allies:  Canada, Australia, and New Zealand.

THE XHOSA PEOPLE

At the time of white settlement of the Cape, Xhosa groups were living far inland, into the area between Bushman's River and the Kei River. Since around 1770, they had been confronted with the Trek Boers who approached from the west. Both the Boers and the Xhosa were stock-farmers. The competition for grazing land led first to quarrels between the two groups, and eventually it came to a number of wars.

The politics of the colonial government attempted to enforce the separation of white and black settlement areas with the Fish River as the border. But the more the colony developed into a modern state with a strong military organization, the more the whites tended towards a policy of land annexing and the subjugation of the black population. In the middle of the 19th century, all the land formerly inhabited by Xhosa was in the hands of white settlers.

With the founding of the South African Union in 1910, the British colony and the independent Boer Republics were united. A modern "democratic" state was formed. in which only the white population could execute the right to vote.

The black people were subjected to a policy of concealed expatriation. Through the Native-Land Law of 1913, first 7.5 percent, and later 13 percent of the land in South Africa was declared reservations for blacks. No white person was allowed to purchase land there and, vice versa, no black was allowed to buy land in the remaining 87 per cent of the territory of the Union. So the foundation of the disastrous policy of Apartheid was laid. In the sixties, the black settlement areas were declared autonomous Homelands. For the Xhosa people these were the Homelands of Ciskei and Transkei. Only after the first really free elections in South Africa in 1994 was the Homeland policy abolished, after which the areas were integrated into the new provinces.

 

Xhosa Women, Transkei (Eastern Cape)

THE ZULU KINGDOM

Towards the end of the 18th century, all over southern Africa small tribal groups were amalgamating into larger communities. This was by no means a peaceful process, but the result of protracted wars. The rise of the Zulu Kingdom falls into this period. Through incredible atrocities and cruelties the infamous Zulu warrior Shaka gained control over a number of Zulu clans. He expanded his territory systematically. Shaka's warriors raided Zulu villages and burnt them down. Women and children were gored to death; young men were called up and chiefs tortured and forced into allegiance.

Shaka was the illegitimate son of the Zulu chief Senzangakhona and the young girl Nandi, a member of the Langeni clan. As a young man, Shaka joined the army of Dingiswayo and soon became its highest commander. With the support of Dingiswayo he gained supremacy over the Zulu clan, enforcing his claim against his opponents with the most ferocious brutality. Under Shaka the Zulu territory expanded phenomenally. All the clans had to subject themselves to the one leader. At the beginning of the 19th century, Shaka had created the most powerful kingdom in the whole of southern Africa.

 

Shaka as a young warrior

Zulu warriors, late 1800s

Towards the end of his reign, Shaka used his power even more destructively. He chased his army from one battle to the next, and the cruelties against his enemies became more outrageous. Eventually Shaka was assassinated by his half-brother Dingane in 1828.

For southern Africa an irreversible process of restructuring came to an end with Shaka's death in 1828. Thousands of people had become refugees, fights between settlers and refugees broke out everywhere, and all these disturbances led to regroupings. At the end of this period, the small and widespread chief-led clans had disappeared and were replaced by bigger communities which had come together merely for reasons of safety and self-defense.

 

bo-aan bladsy
Hoofblad